Algemene voorwaarden

Vekabo voorwaarden:
Deze VeKaBo-voorwaarden landrecreatie zijn tot stand gekomen in april 2002. Zij treden inwerking per 1 januari 2003.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot gebruik van toeristische plaatsen.
Artikel 1: Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. vakantieverblijf: tent, vouwkampeerwagen, kampeerauto, toercaravan, e.d.;
b. plaats: elke bij de overeenkomst nader aan te geven plaatsingsmogelijkheid voor een vakantieverblijf;
c. ondernemer: het bedrijf, de instelling of vereniging die de plaats ter beschikking stelt;
d. recreant: degene die met de ondernemer de overeenkomst inzake de plaats aangaat;
e. toeristische plaats: hierbij is het vakantieverblijf ten hoogste 3 maanden geplaatst op de plaats;
f. gedragsregels: regels omtrent het gebruik van en het verblijf op het recreatiebedrijf, de plaats en in het
vakantieverblijf;
g. geschillencommissie: het bestuur van de regionale vereniging vallend onder VeKaBo Nederland. Wanneer de
klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld kan een der partijen schriftelijk contact opnemen met de
geschillencommissie van VeKaBo Nederland.
Artikel 2: Inhoud overeenkomst
1. De ondernemer stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning aan de recreant ter
beschikking de overeengekomen plaats voor de overeengekomen periode, met het recht daarop een
vakantieverblijf van het overeengekomen type voor de opgegeven personen te plaatsen.
2. De recreant mag bij vervanging alleen een vakantieverblijf van dezelfde aard of soort en nagenoeg dezelfde
afmetingen en hetzelfde uiterlijk plaatsen als werd overeengekomen.
3. De overeenkomst wordt gesloten op basis van de door de ondernemer aan de recreant verstrekte informatie,
folder(s) en/of ander reclamemateriaal.
Artikel 3: Deugdelijkheid en veiligheid
1. De recreant zorgt er voor dat de elektriciteits-, gas- en waterinstallatie in het door hem geplaatste
vakantieverblijf aan de voorwaarden van het betreffende nutsbedrijf voldoen. De ondernemer heeft het recht
om in het vakantieverblijf van de recreant de deugdelijkheid en veiligheid van de aanwezige elektriciteits-,
gas- en waterinstallatie te controleren of te laten controleren.
2. De ondernemer is aansprakelijk voor storingen tenzij hij een beroep kan doen op overmacht of deze het
gevolg zijn van storingen in de installatie waarvoor de recreant verantwoordelijk is.
3. Het is de recreant niet toegestaan op enigerlei wijze op de plaats een LPG-installatie te hebben anders dan
een door de Rijksdienst voor het Wegverkeer goedgekeurde installatie in een motorvoertuig.
Artikel 4: Onderhoud en aanleg
1. De ondernemer draagt er zorg voor dat het recreatieterrein in behoorlijke staat van onderhoud verkeert.
2. Het is aan de recreant c.q. gebruiker niet toegestaan – behoudens gebruikelijk onderhoud – op het terrein te
graven, bomen te kappen of struiken te snoeien, tuintjes aan te leggen, bloembollen te poten, antennes c.q.
satellietschotels te plaatsen, omheiningen of afscheidingen aan te brengen, veranda’s te bouwen,
tegelplateaus of andere voorzieningen van welke aard dan ook aan of om het vakantieverblijf aan te brengen
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer.
Artikel 5: Prijs en prijswijziging
1. De overeengekomen prijs is inclusief de kosten van gebruik van gas, elektriciteit, water, riool en andere
bijbehorende kosten met uitzondering van de toeristenbelasting, tenzij van tevoren anders is bekend gemaakt.
2. Indien na vaststelling van de prijs door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer extra kosten
ontstaan als gevolg van een wijziging van belastingen, heffingen of andere lasten die mede de recreant
betreffen kunnen deze aan de recreant worden doorberekend.
Artikel 6: Betaling
1. De recreant dient de betalingen in Euro’s te verrichten, tenzij anders is overeengekomen, met inachtneming
van de afgesproken termijnen.
2. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting niet of niet
behoorlijk nakomt, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen,
met inachtneming van het bepaalde in de leden 3 en 4.
3. Indien de ondernemer de overeenkomst opzegt, moet hij dit de recreant bij aangetekende of persoonlijk
overhandigde brief laten weten en hem daarbij wijzen op de mogelijkheid de opzegging ongedaan te maken
door binnen 10 dagen na de verzending of de overhandiging van de opzeggingsbrief alsnog aan zijn
betalingsverplichting te voldoen, dan wel het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie of de
bevoegde burgerlijke rechter.
4. Indien de recreant van de in lid 3 bedoelde mogelijkheid geen gebruik heeft gemaakt, heeft de ondernemer
het recht de recreant en zijn gezinsleden, logés en bezoekers de toegang tot zijn terrein te ontzeggen.
Artikel 7: Annulering
1. Indien de recreant de overeenkomst voor de ingangsdatum annuleert is hij een gefixeerde schadeloosstelling
verschuldigd. Dit geldt niet als de reden voor annulering gelegen is in een prijsverhoging gedaan binnen drie
maanden na het sluiten van de overeenkomst, met uitzondering van de prijswijzigingen genoemd in artikel 5.
De schadeloosstelling bedraagt:
 bij annulering tot drie maanden voor de ingangsdatum 15% van de overeengekomen prijs;
 bij annulering tot twee maanden voor de ingangsdatum 50% van de overeengekomen prijs;
 bij annulering tot één maand voor de ingangsdatum 75% van de overeengekomen prijs;
 bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum 90% van de overeengekomen prijs;
 bij annulering op de dag van de ingangsdatum 100% van de overeengekomen prijs;
2. De schadeloosstelling zal naar evenredigheid gerestitueerd worden na aftrek van administratiekosten indien
de plaats door een derde wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan en er geen
andere plaatsen beschikbaar zijn in die periode. De administratiekosten bedragen 5% van de
overeengekomen prijs met een minimum van € 27,50 en een maximum van € 55,-.
Artikel 8: Gedragsregels
1. Recreant, zijn gezinsleden, logés, bezoekers en eventuele gebruikers zijn gehouden de door de ondernemer
gestelde gedragsregels, daaronder begrepen de regels betreffende eventueel vereiste kampeer- en
verblijfsdocumenten en aanmeldingsverplichtingen, na te leven.
2. De ondernemer stelt de recreant in staat kennis te nemen van de gedragsregels.
3. Indien de door de ondernemer gestelde gedragsregels en/of de overeenkomst in strijd met deze voorwaarden
en ten nadele van de recreant zijn, gelden deze voorwaarden.
Artikel 9 : Aansprakelijkheid
1. De ondernemer is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op zijn terrein, tenzij die het gevolg
zijn van een tekortkoming die aan hem of diens personeel is toe te rekenen.
2. De recreant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor de schade, die is veroorzaakt door het doen of
(na)laten van hemzelf en/of zijn gezinsleden, zijn loges, of door hem toegelaten bezoekers voor zover het
gaat om schade die aan de recreant of hen kan worden toegerekend.
3. De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer zal tenminste het risico omvatten dat redelijkerwijs door
een aansprakelijkheidsverzekering gedekt kan worden met een minimum van € 455.000,00.
Artikel 10: Duur en afloop van de overeenkomst
De overeenkomst loopt automatisch af na het verstrijken van de overeengekomen periode.
Artikel 11: Tussentijdse beëindiging door de recreant
Indien de recreant voortijdig vertrekt, is hij toch de volledige prijs voor de overeengekomen tariefperiode (excl. de
kosten voor gebruik van gas, elektriciteit, water en riool) verschuldigd.
Artikel 12: Tussentijdse opzegging door de ondernemer en ontruiming bij wanprestatie
1. Indien de recreant, zijn gezinsleden, logés of bezoekers de verplichtingen uit de overeenkomst, de
voorwaarden, de gedragsregels of de overheidsvoorschriften ondanks voorafgaande waarschuwing niet of
niet behoorlijk naleeft respectievelijk naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van
redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet,
heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Daarna dient de
recreant het vakantieverblijf te ontruimen en het bedrijfsterrein ten spoedigste te verlaten. De waarschuwing
kan in zeer dringende gevallen achterwege worden gelaten.
2. Indien de recreant nalaat zijn plaats te ontruimen, is de ondernemer gerechtigd dit op kosten van de recreant te
doen. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit of verband houdt met het
verwijderen van het vakantieverblijf, tenzij de schade is ontstaan door de schuld van de ondernemer of diens
personeel. Eventuele stallingskosten zijn voor de recreant.
3. Indien de recreant van oordeel is dat de ondernemer ten onrechte de overeenkomst heeft opgezegd, dan dient
hij de ondernemer hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en het geschil uiterlijk binnen 30 dagen na de
verwijdering voor te leggen aan de Geschillencommissie.
4. De recreant blijft in beginsel gehouden het overeengekomen tarief te betalen.
Artikel 13: Ontruiming
1. Als de overeenkomst is geëindigd moet de recreant zijn vakantieverblijf van het terrein verwijderen, tenzij
anders is overeengekomen.
2. De recreant is aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte schade ontstaan bij de ontruiming.
3. Als de recreant zijn vakantieverblijf niet verwijdert, is de ondernemer gerechtigd – na schriftelijke sommatie en
met inachtneming van een redelijke termijn – op kosten van de recreant de plaats te ontruimen. De
ondernemer is niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit of verband houdt met het verwijderen van
het vakantieverblijf tenzij de schade is ontstaan door de schuld van de ondernemer of diens personeel.
Eventuele stallingskosten zijn voor de recreant.
Artikel 14: Gebruik door derden
Het is noch de ondernemer noch de recreant toegestaan het vakantieverblijf of de plaats onder welke benaming dan
ook aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen. De voorwaarden waaronder de toegestane in gebruik geving plaatsvindt, worden te voren bij
afzonderlijke overeenkomst geregeld.
Artikel 15: Incassokosten
Ten laste van de recreant respectievelijk de ondernemer komen de door de ondernemer respectievelijk de recreant in
redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten na een ingebrekestelling. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan,
kan na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het resterende deel in rekening worden
gebracht.
Artikel 16: Geschillenregeling
1. Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een
Nederlandse rechter dan wel de hierna te noemen Geschillencommissie is bevoegd van deze geschillen
kennis te nemen. Onverminderd het bepaalde in lid 3 Iaat een en ander op die plaatsen waar de voorwaarden
spreken van Geschillencommissie, een beroep op de burgerlijke rechter onverlet.
2. Geschillen tussen de recreant en de ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van de
overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kunnen zowel door de recreant als door de
ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.
3. Onverminderd het bepaalde in de artikel 6 lid 3 en 12 lid 3 wordt een geschil door de Geschillencommissie
slechts in behandeling genomen, indien de recreant zijn klacht eerst binnen twee maanden na het ontstaan
aan de ondernemer heeft voorgelegd. Daarna moet de recreant het geschil uiterlijk drie maanden nadat hij
zijn klacht aan de ondernemer heeft voorgelegd schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig maken
onder vermelding van namen en adressen van de recreant en de ondernemer en een duidelijke omschrijving
van het geschil en de eis. Wanneer de recreant het geschil aan de Geschillencommissie heeft voorgelegd, is
de ondernemer aan deze keuze gebonden en staat hem ter zake geen beroep op de gewone rechter meer
open.
4. De Geschillencommissie is niet bevoegd een geschil in behandeling te nemen dat betrekking heeft op klachten
over ziekte, lichamelijk letsel, dood of een geschil dat uitsluitend betrekking heeft op de niet betaling van een
factuur en waaraan geen materiële klacht ten grondslag ligt. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 is de
ondernemer bevoegd, als de contractant zijn factuur niet tijdig betaalt, een procedure bij de gewone rechter
aanhangig te maken.
5. Als de ondernemer een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, neemt de Geschillencommissie dit
geschil pas in behandeling nadat de recreant binnen een maand schriftelijk heeft verklaard dat hij zich aan de
uitspraak van de Geschillencommissie zal onderwerpen en het eventueel verschuldigde (restant-)bedrag bij de
Geschillencommissie in depot heeft gestort.
6. Als de recreant een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, neemt de Geschillencommissie dit geschil
pas in behandeling nadat de recreant het aan de ondernemer eventueel verschuldigde (restant-)bedrag bij de
Geschillencommissie heeft gestort. De recreant moet dit bedrag binnen een maand op een door de
Geschillencommissie aan te geven rekening storten. Als de recreant niet tijdig heeft gestort, wordt
aangenomen dat hij zich niet aan het oordeel van de Geschillencommissie wil onderwerpen.
7. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
Artikel 17: Nakomingsgarantie
VeKaBo zal de verplichtingen van een lid tegenover de recreant, hem in een bindend advies opgelegd door de
Geschillencommissie afgesproken voorwaarden overnemen, indien de desbetreffende ondernemer deze verplichtingen
niet binnen de daarvoor in het bindend advies gestelde termijn is nagekomen. Indien dat advies binnen twee maanden
na dagtekening ter toetsing aan de rechter is voorgelegd, wordt dat beroep op de nakomingsgarantie geschorst totdat
het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de recreant daarop een
schriftelijk beroep doet bij VeKaBo
Artikel 18: Wijzigingen
Wijzigingen in de VeKaBo voorwaarden kunnen uitsluitend in overleg met het bestuur van VeKaBo Nederland worden
aangebracht. Dit Iaat onverlet dat de recreant en de ondernemer individuele aanvullende afspraken kunnen maken
waarbij ten voordele van de recreant van deze voorwaarden wordt afgeweken.